Aandacht voor
voedselzekerheid

SpiceUp

SpiceUp draagt bij aan voedselzekerheid, efficiënt waterverbruik en een leefbaar inkomen. De informatie kan helpen om zowel op de korte termijn als op de lange termijn de oogst te verbeteren. Ook spelen we op deze manier in
op klimaatverandering. Naast het gebruik van SpiceUp voor de peperproductie in Indonesië, willen we het project ook gaan uitbreiden naar meerdere gewassen.


(Beweeg over de kaart en bekijk deze projecten)

Een kijkje op het land:
3 agroforestry projecten uitgelicht

Voedselzekerheid is ook een vast onderdeel van onze ’agroforestry programma’s: bij de beplanting van een stuk grond kijken we specifiek naar gewassen die boeren voor eigen gebruik kunnen telen of kunnen verkopen op de plaatselijke markt. Daarnaast streven we natuurlijk altijd naar een leefbaar inkomen. Dat is immers voorwaarde om geen honger te hebben.

 • Het produceren van voedsel
 • Het efficiënt benutten van ecologische hulpbronnen (water, licht en nutriënten)
 • Het reduceren en het gebruiken van CO2 (klimaatmitigatie) en het beschermen van eventuele effecten van klimaatverandering (klimaatadaptatie) door CO2-vastlegging
 • Het efficiënt benutten van het land
 • Het versterken van de bodemgesteldheid

SpiceUp:
gebruik wat je ziet via een satelliet

De voordelen van het combineren
van landbouw en bosbouw

 • Het verminderen van het gebruik
  van pesticiden en chemicaliën
 • Het vergroten en behouden van
  de biodiversiteit
 • Het vergroten van de economische weerbaarheid van agrarische ondernemingen door middel
  van risicospreiding

Regeneratieve agroforestry kan een bijdrage leveren aan onder andere:

Binnen Verstegen lopen er momenteel programma’s op meerdere continenten, met als doel het ondersteunen en trainen van boeren bij de implementatie van de regeneratieve landbouw-methode agroforestry. Daarnaast willen we meer inzicht krijgen in hoe deze programma’s bijdragen aan het herstel van biodiversiteit en hoeveel CO2 er in de bodem en vegetatie opgeslagen kan worden. De inzichten dragen bij aan het opzetten van nieuwe projecten in onze belangrijkste specerijen- en kruidenketens, om zo stap voor stap bij te dragen aan de transitie naar een groene en eerlijke keten.

In 2019 is Verstegen gestart met het eerste agroforestry programma. Hiermee dragen we actief
bij aan het beschermen, herstellen en bevorderen van het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, binnen de keten. Er zijn meerdere manieren waarop we daar invulling aan kunnen geven met deze innovatieve, regeneratieve (ook wel: herstellende) landbouwmethode.

Bij regeneratieve agroforestry bootsen we als het ware de natuur na door duurzame landbouwmethodes te combineren met het functionele gebruik van bomen: bomen en houtige gewassen worden gecombineerd met akkerbouw, groenteteelt en/of veeteelt op hetzelfde perceel. Door deze gecombineerde teelt wordt de weerbaarheid en veerkrachtigheid van het gehele landbouwsysteem verhoogd, bijvoorbeeld door middel van risicospreiding. Ook wordt onder andere de bodem gezonder. Op deze manier kunnen we uitgeputte grond, die bijvoorbeeld door jarenlang slecht management, weer vruchtbaarder maken. En een vruchtbare bodem is de basis voor gezonde voeding. Wij geloven in de mogelijkheden van regeneratieve agroforestry en landbouw: een manier van landbouw die iets toevoegt aan de natuur en niet alleen iets weghaalt. Op plekken waar ontbost wordt, kan regeneratieve agroforestry een oplossing bieden door efficiënt met land om te gaan en ervoor zorgen dat je kan blijven produceren op hetzelfde stukje land, nu en in de toekomst.

Voedselzekerheid door
duurzame landbouw met ‘Agroforestry

Boeren in Indonesië hebben vaak te kampen met de effecten van plagen, ziektes en klimaatverandering op hun gewassen. De kennis ontbreekt om hierop te reageren. Vaak kopiëren de boeren adviezen uit hun directe omgeving, zonder te weten of dit het probleem oplost of juist tegenwerkt. SpiceUp is ontwikkeld om boeren te ondersteunen en te begeleiden in hun activiteiten, zodat zij weten welke handelingen wanneer moeten worden uitgevoerd en op die manier hun productie kunnen optimaliseren. Boeren maken intensief gebruik van de app en delen hun data, waardoor de app verbeterd kan worden. De data heeft ook een waarde en de boeren krijgen hiervoor dan ook betaald. Met SpiceUp is het ook mogelijk de producten tot aan de boer te traceren, inclusief welke handelingen en of interventies zijn gedaan en welke kwaliteit is geleverd. Geanonimiseerde, sociaaleconomische data kan ook worden gebruikt voor het bepalen van het inkomen van de boer in relatie tot een leefbaar inkomen.

Het project is ontwikkeld door een consortium van Nederlandse en Indonesische organisaties.
De organisaties zijn divers en hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid. Met een lokale Indonesische Universiteit wordt bodemdata verzameld. Twee Nederlandse organisaties vertalen
de data naar een advies met behulp van verschillende algoritmes. Een lokale exporteur traint de boeren en Verstegen neemt de peper af van deze boeren en is verantwoordelijk voor het projectmanagement samen met Cordaid (voorheen ICCO).

Het project behoort tot het G4AW programma van NSO (Netherlands Space Office) en loopt
van mei 2018 tot en met mei 2022. Het project wordt mede gefinancierd door NSO.

Stel je eens voor wat je allemaal kunt zien als je van bovenaf op de wereld kan inzoomen!
Met de arendsogen van satellieten is veel te zien en te weten te komen over de landbouwgrond van de boeren. En dat levert een schat aan informatie op. Informatie over weersvoorspellingen bijvoorbeeld, bodemsamenstellingen, gewaskenmerken, tips over irrigatie, adviezen over bemesting en tips over het optimaal benutten van landbouwtechnieken. Deze informatie delen
we in het project ‘SpiceUp’ met peperboeren in Indonesië middels een speciale app.
Ook ontvangen de boeren tijdig waarschuwingen over risico’s die hun oogst kunnen bedreigen. Het unieke algoritme van de app vertaalt alle data naar een advies. Dit advies is locatie-specifiek
en afhankelijk van in welke fase het gewas zich bevindt.


Voedselzekerheid

In veel landen in de wereld, zoals in de landen waar onze kruiden en specerijen
vandaan komen, is voldoende voedsel niet vanzelfsprekend. Met onze connecties in
onze oorsprongslanden zetten we ons daarom in voor voedselzekerheid.

november 2020

februari 2020

november 2019

juni 2019

mei 2019